Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Egeltje Prikkel

R. van der Helm handelend onder de naam Egeltje Prikkel (hierna: Egeltje Prikkel) is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder 
nummer 88318338 en is gevestigd aan Mgr. Van de Weteringstraat 75 (3581 ED) te Utrecht.

Artikel 1 – Begrippen 

In deze algemene voorwaarden worden de hiernavolgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

Egeltje Prikkel: de dienstverlener die diensten aan cliënt aanbiedt. 

Cliënt: het bedrijf of de consument die Egeltje Prikkel heeft aangesteld, projecten aan Egeltje Prikkel heeft verleend voor diensten die door Egeltje Prikkel worden uitgevoerd, of waaraan Egeltje Prikkel een voorstel op grond van een overeenkomst heeft gedaan.  

Aanmeldformulier: Het formulier tot aanmelding bij Egeltje Prikkel.

Algemene voorwaarden: Deze algemene voorwaarden.

Klachtenbehandeling: Behandeling van klachten op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg. In stand gehouden door Stichting Klachtenregeling.

Klachtenregelement: Een door Egeltje Prikkel opgesteld klachtenregelement inzake de Wet klwailiteit, klachten en geschillen zorg.

Cliënt: Cliënt van de zorgaanbieder.

Solo Partners: Branchevereniging voor zzp’ers in de zorg, gevestigd te (5341 HS) Oss aan de Ridderhof 67, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 55683622.

Wkkgz: Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg: wet van 7 oktober 2015, houdende regels ter bevordering van de kwaliteit van de zorg en behandeling van klachten en geschillen in de zorg.

Incident: een niet beoogde of onverwachte gebeurtenis die betrekking heeft op de kwaliteit van de zorg, en heeft geleid, had kunnen leiden of nog kan leiden tot schade bij de cliënt

Calamiteit: ernstig incident waarbij de cliënt ernstig schadelijk gevolg ondervindt

IGJ: Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd

Protocol: richtlijn voor uit te voeren stappen in proces. Egeltje Prikkel handelt met protocollen van Vilans. Indien noodzakelijk, kan worden afgeweken naar persoonlijk opgesteld protocol van cliënt.

Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling: Verplichte gebruik van de meldcode voor professionals in de zorgsector. Stappenplan hoe om te gaan met signaleren en melden van huiselijk geweld en kindermishandeling.

Elektronisch cliëntdossier: Digitaal systeem dat ondersteunt bij de zorgverlening aan cliënt.

Ons: Integrale software-suite van Nedap voor de zorg voor vereenvoudiging van administratieve taken van zorgprofessionals, gevestigd te (7141 DC) Groenlo aan de Parallelweg 2, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 08013836.

Natuurbeleving: Het ervaren van natuur me gebruikmaking van al je zintuigen: voelen, horen, zien, ruiken en proeven.

Deelnemer: de natuurlijke persoon die feitelijk deelneemt aan de dienst, ook wel cliënt zijnde een consument. 

Beperking: Een stoornis of conditie – lichamelijk, zintuigelijk en-of geestelijk – die een normaal maatschappelijk functioneren belemmert en nadelige sociale gevolgen met zich meebrengt.
Begeleidingsplan: Uitgewerkt plan met afspraken over begeleiding en ondersteuning.

PGB: Persoonsgebonden Budget. Een bedrag waarmee zorg kan worden ingekocht bij een zorgverlener.

Overeenkomst: elke overeenkomst en andere verplichtingen tussen cliënt en Egeltje Prikkel, alsmede voorstellen van Egeltje Prikkel voor diensten die door Egeltje Prikkel aan cliënt worden verstrekt en die door cliënt worden aanvaard en zijn geaccepteerd en uitgevoerd door Egeltje Prikkel waarmee deze algemene voorwaarden een onverbrekelijk geheel vormen. 
 

Artikel 2 – Toepasselijkheid 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Egeltje Prikkel, elke overeenkomst tussen Egeltje Prikkel en cliënt en op elke dienst die door Egeltje Prikkel wordt aangeboden. 
 2. Voordat een overeenkomst wordt gesloten, krijgt cliënt de beschikking over deze algemene voorwaarden. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Egeltje Prikkel aan cliënt aangeven op welke wijze cliënt de algemene voorwaarden kan inzien.
 3. Afwijking van deze algemene voorwaarden is niet mogelijk. In uitzonderlijke situaties kan van de algemene voorwaarden afgeweken worden voor zover dit expliciet en schriftelijk met Egeltje Prikkel is overeengekomen. 
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende, gewijzigde en vervolgopdrachten van cliënt. 
 5. De algemene voorwaarden van cliënt zijn uitgesloten. 
 6. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden gedeeltelijk of geheel nietig zijn of worden
  vernietigd, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden in stand, en zal de nietige/vernietigde bepaling(en) vervangen worden door een bepaling met dezelfde strekking als de originele bepaling.
 7. Onduidelijkheden over de inhoud, uitleg of situaties die niet geregeld zijn in deze algemene voorwaarden, dienen beoordeeld en uitgelegd te worden naar de geest van deze algemene voorwaarden. 
 8. De toepasselijkheid van de artikelen 7:404 BW en 7:407 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.
 9. Indien in deze algemene voorwaarden wordt verwezen naar zij/haar, dient dit tevens te worden opgevat 
  als een verwijzing naar hij/hem/zijn, indien en voor zover van toepassing.
 10. In het geval Egeltje Prikkel niet steeds naleving van deze algemene voorwaarden heeft verlangd, blijft zij haar recht behouden om geheel of ten dele nakoming van deze algemene voorwaarden te vorderen. 

Artikel 3 – Het aanbod  

 1. Alle door Egeltje Prikkel gedane aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven. Indien het aanbod beperkt of onder specifieke voorwaarden geldig is, wordt dit uitdrukkelijk in het aanbod vermeld.
 2. Egeltje Prikkel is slechts aan een aanbod gebonden indien deze door cliënt schriftelijk binnen 30 dagen wordt bevestigd.
  Niettemin heeft Egeltje Prikkel het recht een overeenkomst met een (potentiële) cliënt om een voor Egeltje Prikkel gegronde reden
  te weigeren. 
 3. Het aanbod bevat een omschrijving van de aangeboden diensten. De beschrijving is voldoende gespecificeerd,
  zodat cliënt in staat is om een goede beoordeling van het aanbod te maken. Eventuele gegevens in het aanbod zijn slechts een indicatie en kunnen geen grond zijn voor enige schadevergoeding of het ontbinden van de overeenkomst.
 4. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor vervolgopdrachten. 
 5. Oplevertijden in het aanbod van Egeltje Prikkel zijn in beginsel indicatief en geven cliënt bij overschrijding ervan geen recht op ontbinding of schadevergoeding, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst komt tot stand op het moment dat cliënt een aanbod c.q. overeenkomst van Egeltje Prikkel heeft aanvaarddoor een ondertekend exemplaar (ingescand of origineel) aan Egeltje Prikkel te retourneren, dan wel een expliciet en ondubbelzinnig akkoord geeft op het aanbod per e-mail.
 2. Egeltje Prikkel heeft het recht om de (ondertekende) overeenkomst te herroepen binnen 5 werkdagen na ontvangst van de aanvaarding.
 3. Egeltje Prikkel is niet gehouden aan een aanbod indien cliënt redelijkerwijs had kunnen verwachten of heeft moeten begrijpen of behoorde te begrijpen dat het aanbod een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Aan deze vergissing of verschrijving kan cliënt geen rechten ontlenen. 
 4. Indien cliënt een reeds bevestigde opdracht annuleert, worden de reeds daadwerkelijk gemaakte kosten (inclusief de bestede tijd) in rekening gebracht bij cliënt. 
 5. Elke overeenkomst die met Egeltje Prikkel wordt aangegaan of een project dat door cliënt aan Egeltje Prikkel wordt toegekend, berust bij het bedrijf en niet bij een individuele persoon die met Egeltje Prikkel is verbonden.
 6. Het herroepingsrecht van cliënt zijnde een bedrijf is uitgesloten, tenzij anders overeengekomen. Cliënt zijnde een
  consument heeft gedurende de wettelijke termijn van 14 dagen recht op herroeping, tenzij Egeltje Prikkel met toestemming van cliënt reeds aanvang heeft gemaakt met de dienstverlening. Cliënt ziet door middel van deze toestemming af van haar herroepingsrecht.
 7. Indien de overeenkomst door meerdere cliënten wordt aangegaan, is elke cliënt afzonderlijk hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van alle uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen.

Artikel 5 – Duur van de overeenkomst 

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij de inhoud, aard of strekking van de opdracht met zich brengt dat zij voor een onbepaalde tijd is aangegaan. De duur van de opdracht is mede afhankelijk van externe factoren waaronder begrepen, maar niet beperkt tot de kwaliteit en de tijdige aanlevering van de informatie die Egeltje Prikkel van cliënt verkrijgt, alsmede de medewerking van cliënt en overige zaken afkomstig vanuit de instantie die de zorgindicatie heeft opgesteld. 
 2. Zowel cliënt als Egeltje Prikkel kan de overeenkomst ontbinden op grond van een toerekenbare tekortkoming in de nakomingvan de overeenkomst indien de andere partij schriftelijk in gebreke is gesteld en haar een redelijke termijn is gegeven tot nakoming van haar verplichtingen en zij alsnog verzuimt haar verplichtingen alsdan correct na te komen. Hieronder worden tevens verstaan de betalings- en medewerkingsverplichtingen van cliënt. 
 3. De ontbinding van de overeenkomst laat de betalingsverplichtingen van cliënt onverlet voor zover Egeltje Prikkel ten tijde van de ontbinding reeds werkzaamheden heeft verricht of prestaties heeft geleverd. Cliënt dient de overeengekomen vergoeding te voldoen. 
 4. In geval van een voortijdige beëindiging van de overeenkomst is cliënt de tot dan daadwerkelijk gemaakte kosten verschuldigd van Egeltje Prikkel tegen het overeengekomen (uur)tarief. Indien een uurtarief is overeengekomen, is de urenregistratie van Egeltje Prikkel hierbij leidend.
 5. Zowel cliënt als Egeltje Prikkel kan de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk schriftelijk met onmiddellijke ingang opzeggen ingeval een der partijen in surseance van betaling verkeert, faillissement is aangevraagd of de betreffende onderneming eindigt door liquidatie. Indien een situatie zoals hierboven vermeld zich voordoet, is Egeltje Prikkel nimmer gehouden tot restitutie van reeds ontvangen gelden en/of schadevergoeding.

Artikel 6 – Uitvoering van de dienstverlening

 1. Egeltje Prikkel zal zich inspannen om de overeengekomen dienst met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren zoals van een goed dienstverlener verlangd mag worden. Egeltje Prikkel staat in voor een professionele en onafhankelijke dienstverlening. Alle diensten worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij expliciet en schriftelijk een resultaat is overeengekomen welke uitvoerig is beschreven.
 2. De overeenkomst op basis waarvan Egeltje Prikkel de diensten uitvoert, is leidend voor de omvang en de reikwijdte van de dienstverlening. De overeenkomst zal alleen worden uitgevoerd ten behoeve van cliënt. Derden kunnen geen rechten ontlenen aan de inhoud van de uitgevoerde diensten in verband met de overeenkomst.
 3. De door cliënt verstrekte informatie en gegevens en/of het door de betreffende instantie afgegeven Indicatiebesluit zijn de basis waarop de door Egeltje Prikkel aangeboden diensten en de prijzen zijn gebaseerd. Egeltje Prikkel heeft het recht haar dienstverlening en haar prijzen aan te passen indien de verstrekte informatie onjuist en/of onvolledig blijkt te zijn.
 4. Bij de uitvoering van de diensten is Egeltje Prikkel niet verplicht of gehouden om de aanwijzingen van cliënt op te volgen indien daardoor de inhoud of omvang van de overeengekomen diensten wordt gewijzigd. Indien de aanwijzingen nadere werkzaamheden opleveren voor Egeltje Prikkel, is cliënt gehouden om dienovereenkomstig de aanvullende bijkomende kosten te vergoeden op basis van een nieuwe offerte. 
 5. Egeltje Prikkel is gerechtigd om voor de uitvoering van de diensten naar eigen inzicht derden in te schakelen.
 6. Indien de aard en de duur van de opdracht dit vereisen, houdt Egeltje Prikkel cliënt tussentijds via de overeengekomen wijze op de hoogte van de voortgang.
 7. De uitvoering van de diensten is gebaseerd op de door cliënt verstrekte informatie en/of op het door de betreffende instantie afgegeven Indicatiebesluit. Indien de informatie gewijzigd dient te worden, kan dit gevolgen hebben voor een eventuele vastgestelde planning. Nimmer is Egeltje Prikkel aansprakelijk voor het bijstellen van de planning. Indien de aanvang, voortgang of oplevering van de diensten wordt vertraagd doordat bijvoorbeeld cliënt niet of niet tijdig, of niet in het gewenste formaat alle gevraagde informatie heeft aangeleverd, onvoldoende medewerking verleent, een eventueel voorschot niet tijdig is ontvangen door Egeltje Prikkel of het betreffende Indicatiebesluit niet tijdig of niet volledig is afgegeven of er door andere omstandigheden, welke voor rekening en risico van cliënt komen, sprake is van vertraging heeft Egeltje Prikkel recht op een redelijke verlenging van de (op)leveringstermijn. Alle schade en bijkomende kosten als gevolg van vertraging door een oorzaak zoals hierboven genoemd komen voor rekening en risico van cliënt.

Artikel 7 – Verplichtingen cliënt 

 1. Cliënt is verplicht alle door Egeltje Prikkel verzochte informatie alsmede relevante bijlagen en aanverwante informatie en gegevens tijdig en/of voor aanvang van de werkzaamheden en in de gewenste vorm te verstrekken ten behoeve van een juiste en doelmatige uitvoering van de overeenkomst. Bij gebreke hiervan kan het voorkomen dat Egeltje Prikkel niet in staat is een volledige uitvoering en/of oplevering van de betreffende stukken te realiseren. De gevolgen van een dergelijke situatie komen te allen tijde voor rekening en risico van cliënt.
 2. Egeltje Prikkel is niet verplicht om de juistheid en/of volledigheid van de aan haar verstrekte informatie te controleren of om cliënt te updaten met betrekking tot de informatie als deze in de loop van de tijd is veranderd, noch is Egeltje Prikkel verantwoordelijk voor de juistheid en volledigheid van de informatie die door Egeltje Prikkel voor derden is samengesteld en/of aan derden wordt verstrekt in het kader van de overeenkomst. 
 3. Egeltje Prikkel kan, indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst, verzoeken om aanvullende informatie. Bij gebreke hiervan is Egeltje Prikkel gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten totdat de informatie is ontvangen, zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schadevergoeding uit welke hoofde dan ook jegens cliënt. Ingeval van gewijzigde omstandigheden dient cliënt dit direct, dan wel uiterlijk 3 werkdagen nadat de wijziging bekend is geworden, kenbaar te maken aan Egeltje Prikkel.

Artikel 8 – Adviezen 

 1. Egeltje Prikkel kan indien daartoe opdracht is gegeven een advies, plan van aanpak, ontwerp, rapportage, planning en/of verslaglegging ten behoeve van de dienstverlening opstellen. De inhoud hiervan is niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Egeltje Prikkel de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de adviezen opvolgt.
 2. De door Egeltje Prikkel verstrekte adviezen, in welke vorm dan ook, zijn nimmer aan te merken als bindend en/of medisch advies. Indien cliënt dit advies opvat als medisch advies dient cliënt dit eerst met een daartoe opgeleide specialist (arts) te overleggen. 
 3. Cliënt is op eerste verzoek van Egeltje Prikkel verplicht om door haar verstrekte voorstellen te beoordelen. Indien Egeltje Prikkel wordt vertraagd in haar werkzaamheden, doordat cliënt niet of niet tijdig een beoordeling geeft op een door Egeltje Prikkel gedaan voorstel, is cliënt te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de hierdoor ontstane gevolgen, zoals vertraging.
 4. De aard van de dienstverlening brengt met zich mee dat het resultaat te allen tijde afhankelijk is van externe factoren die de rapportages en adviezen van Egeltje Prikkel kunnen beïnvloeden, zoals de kwaliteit, juistheid en tijdige aanlevering van benodigde informatie en gegevens van cliënt en diens medewerkers. Cliënt staat in voor de kwaliteit en voor de tijdige en juiste aanlevering van de benodigde gegevens en informatie.
 5. Cliënt zal Egeltje Prikkel schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de werkzaamheden alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor cliënt aandacht wenst. 

Artikel 9 – Begeleiding/coaching/natuurbeleving

 1. Indien hiertoe opdracht is gegeven kan Egeltje Prikkel begeleiding verzorgen voor cliënt en diens deelnemers.
 2. Indien deelnemer niet tijdig voor de begeleiding aanwezig is, heeft Egeltje Prikkel het recht de betreffende deelnemer te weigeren voor de begeleiding. Tenzij anders uitdrukkelijk overeengekomen, heeft cliënt geen recht op restitutie van reeds betaalde gelden of het inhalen van een begeleiding. 
 3. De inhoud van de door Egeltje Prikkel aangeboden begeleiding en de gedurende de begeleiding verleende adviezen zijn niet bindend en slechts adviserend van aard, doch zal Egeltje Prikkel de op haar rustende zorgplichten in acht nemen. De begeleiding wordt voor zover mogelijk afgestemd op de wensen van cliënt alsmede de behoeften van de betreffende deelnemer. 
 4. Cliënt zal Egeltje Prikkel schriftelijk voorafgaand aan de aanvang van de begeleiding alle omstandigheden melden die van belang zijn of kunnen zijn met inbegrip van enige punten en prioriteiten waarvoor cliënt aandacht wenst.
 5. Deelname aan de begeleiding is voor eigen rekening en risico. Cliënt c.q. deelnemer zal ten aanzien van Egeltje Prikkel geen aanspraken doen gelden op eventuele rechten voortvloeiende uit artikel 6:179 BW. In geval van minderjarigheid van deelnemer vrijwaren de ouders of de wettelijke vertegenwoordigers Egeltje Prikkel voor dergelijke aanspraken door of namens deelnemer. 
 6. Het betreden van de terreinen geschiedt op eigen risico. Egeltje Prikkel sluit uitdrukkelijk aansprakelijkheid voor het ontstaan en de gevolgen van ongevallen uit, alsmede de aansprakelijkheid als gevolg van verlies, diefstal, beschadiging van goederen.

Artikel 10 – Aanvullende werkzaamheden en wijzigingen 

 1. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat de overeenkomst aangepast dient te worden, of op verzoek van cliënt nadere werkzaamheden nodig zijn om tot het gewenste resultaat van cliënt te komen, is cliënt verplicht om deze aanvullende werkzaamheden te vergoeden volgens het overeengekomen tarief. Egeltje Prikkel is niet verplicht om aan dit verzoek te voldoen, en kan van cliënt verlangen dat daarvoor een aparte overeenkomst wordt gesloten en/of doorverwezen wordt naar een bevoegde derde.
 2. Indien de aanvullende werkzaamheden het gevolg zijn van nalatigheid van Egeltje Prikkel, Egeltje Prikkel een verkeerde inschatting heeft gemaakt of de betreffende werkzaamheden in redelijkheid had kunnen voorzien, worden deze kosten niet doorberekend aan cliënt.

Artikel 11 – Prijzen en betaling 

 1. Alle prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders overeengekomen. Voor consumenten worden de prijzen inclusief btw gerekend.
 2. Egeltje Prikkel voert haar dienstverlening uit conform het overeengekomen uurtarief en/of een tarief per sessie. Egeltje Prikkel stuurt achteraf een factuur naar cliënt.  
 3. Cliënt is verplicht de kosten van derden, die na goedkeuring van cliënt door Egeltje Prikkel ingezet worden, volledig te vergoeden tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 4. Partijen kunnen overeenkomen dat cliënt een voorschot dient te betalen. Indien een voorschot is overeengekomen,
  dient cliënt het voorschot te betalen alvorens een aanvang wordt gemaakt met de uitvoering van de dienstverlening.
 5. Cliënt kan geen rechten of verwachtingen ontlenen aan een vooraf afgegeven begroting, tenzij partijen uitdrukkelijk anders zijn overeengekomen.
 6. Egeltje Prikkel is gerechtigd om de geldende prijzen en tarieven jaarlijks te verhogen conform de geldende inflatie tarieven. Overige prijswijzigingen gedurende de overeenkomst zijn slechts mogelijk indien en voor zover deze uitdrukkelijk zijn vastgelegd in de overeenkomst.
 7. Cliënt dient deze kosten ineens, zonder verrekening of opschorting, binnen de opgegeven betaaltermijn van uiterlijk 30 dagen zoals vermeld op de factuur te voldoen op het aan haar kenbaar gemaakte rekeningnummer en gegevens van Egeltje Prikkel.  
 8. In geval van liquidatie, insolventie, faillissement, onvrijwillige liquidatie of verzoek tot betaling jegens cliënt wordt de betaling en alle andere verplichtingen van cliënt uit hoofde van de overeenkomst onmiddellijk opeisbaar.

Artikel 12 – Incassobeleid 

 1. Wanneer cliënt niet aan haar betalingsverplichting voldoet, en niet binnen de daarvoor gestelde betalingstermijn van uiterlijk 30 dagen heeft voldaan aan haar verplichting, is cliënt zijnde een bedrijf van rechtswege in verzuim. Cliënt zijnde een consument zal eerst een schriftelijke aanmaning ontvangen met een termijn van 14 dagen na de datum van de aanmaning om alsnog aan de betalingsverplichting te voldoen met daarbij een opgave van de buitengerechtelijke kosten indien consument binnen die termijn niet aan haar verplichtingen voldoet, alvorens zij in verzuim raakt. 
 2. Vanaf de datum dat cliënt in verzuim is, zal Egeltje Prikkel zonder nadere ingebrekestelling recht hebben op de wettelijke handelsrente vanaf de eerste verzuimdag tot algehele voldoening, en vergoeding van de buitengerechtelijke kosten conform artikel 6:96 BW te berekenen volgens de staffel uit het besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten van 1 juli 2012.
 3. Indien Egeltje Prikkel meer of hogere kosten heeft gemaakt welke redelijkerwijs noodzakelijk zijn, komen deze kosten in aanmerking voor vergoeding. Ook de integrale gemaakte gerechtelijke en executiekosten zijn voor rekening van cliënt. 

Artikel 13 – Privacy, gegevensverwerking en beveiliging 

 1. Egeltje Prikkel gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens van cliënt en zal deze slechts conform de geldende normen gebruiken. Indien daartoe gevraagd zal Egeltje Prikkel de betrokkene hierover informeren.
 2. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de verwerking van gegevens die met gebruikmaking van een dienst van Egeltje Prikkel verwerkt worden. Cliënt staat er tevens voor in dat de inhoud van de gegevens niet onrechtmatig is en geen inbreuk maakt op enige rechten van derden. In dit kader vrijwaart cliënt Egeltje Prikkel tegen elke (rechts)vordering welke verband houdt met deze gegevens of de uitvoering van de overeenkomst. 
 3. Indien Egeltje Prikkel op grond van de overeenkomst dient te voorzien in beveiliging van informatie, zal deze beveiliging voldoen aan de overeengekomen specificaties en een beveiligingsniveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens, en de daaraan verbonden kosten, niet onredelijk is.

Artikel 14 – Opschorting en ontbinding 

 1. Egeltje Prikkel heeft het recht om de ontvangen of door haar gerealiseerde gegevens, databestanden en meer onder zich te houden indien cliënt nog niet (volledig) aan haar betalingsverplichtingen heeft voldaan. Dit recht blijft onverminderd van kracht indien een voor Egeltje Prikkel gegronde reden zich voordoet hetgeen opschorting in dat geval rechtvaardigt.
 2. Egeltje Prikkel is bevoegd de nakoming van de op haar rustende verbintenissen op te schorten zodra cliënt in verzuim is met de nakoming van enige uit de overeenkomst voortvloeiende verbintenis, te late betaling van haar facturen daaronder begrepen. De opschorting zal terstond aan cliënt schriftelijk worden bevestigd.
 3. Egeltje Prikkel is in dat geval niet aansprakelijk voor schade, uit welke hoofde dan ook, als gevolg van het opschorten van haar werkzaamheden. 
 4. De opschorting (en/of ontbinding) heeft geen invloed op de betalingsverplichtingen van cliënt voor reeds uitgevoerde werkzaamheden. Bovendien is cliënt verplicht om Egeltje Prikkel te vergoeden voor elk financieel verlies dat Egeltje Prikkel lijdt als gevolg van het in gebreke blijven van cliënt. 

Artikel 15 – Overmacht 

 1. Egeltje Prikkel is niet aansprakelijk wanneer zij ten gevolge van een overmacht situatie haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet kan nakomen. 
 2. Onder overmacht aan de zijde van Egeltje Prikkel wordt in elk geval verstaan, maar is niet beperkt tot: (i) overmacht van toeleveranciers van Egeltje Prikkel, (ii) het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt of diens derden aan Egeltje Prikkel zijn voorgeschreven of aanbevolen, (iii) gebrekkigheid van programmatuur of eventuele bij de uitvoering van de dienst betrokken derden, (iv) overheidsmaatregelen, (v) storing van elektriciteit, internet, datanetwerk- en/of telecommunicatiefaciliteiten, (vi) ziekte van werknemers van Egeltje Prikkel of door haar ingeschakelde  adviseurs en (vii) overige situaties die naar het oordeel van Egeltje Prikkel buiten haar invloedssfeer vallen die de nakoming van haar verplichtingen tijdelijk of blijvend verhinderen. 
 3. In geval van overmacht hebben beide partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Alle kosten gemaakt vóór de ontbinding van de overeenkomst zullen in dat geval door cliënt worden betaald. Egeltje Prikkel is niet verplicht om cliënt te vergoeden voor eventuele verliezen die zijn veroorzaakt door een dergelijke herroeping. 

Artikel 16 – Beperking van aansprakelijkheid 

 1. Indien enig resultaat dat is vastgelegd in de overeenkomst niet wordt bereikt, wordt een tekortkoming van Egeltje Prikkel alleen geacht te bestaan indien Egeltje Prikkel dit resultaat bij het aanvaarden van de overeenkomst uitdrukkelijk heeft beloofd. 
 2. Indien sprake is van toerekenbare tekortkoming van Egeltje Prikkel, is Egeltje Prikkel uitsluitend gehouden tot  betaling van enige schadevergoeding indien Cliënt Egeltje Prikkel binnen 14 dagen na ontdekking van de tekortkoming in gebreke heeft gesteld en Egeltje Prikkel deze tekortkoming vervolgens niet binnen een redelijke termijn heeft hersteld. De ingebrekestelling dient schriftelijk te zijn ingediend en bevat een dusdanige nauwkeurige omschrijving/onderbouwing van de tekortkoming, zodat Egeltje Prikkel in staat is om adequaat te reageren.  
 3. Indien het verrichten van diensten door Egeltje Prikkel leidt tot aansprakelijkheid van Egeltje Prikkel, is die aansprakelijkheid beperkt tot het totale bedrag dat in het kader van de overeenkomst wordt gefactureerd, doch slechts ten aanzien van de door cliënt geleden directe schade tenzij de schade het gevolg is van opzet of aan opzet grenzende roekeloosheid zijdens Egeltje Prikkel. Onder directe schade wordt verstaan: redelijke kosten gemaakt ter beperking of voorkoming van directe schade, de vaststelling van de schadeoorzaak, de directe schade, de aansprakelijkheid en de wijze van herstel. De aansprakelijkheid is voorts verder beperkt tot het bedrag dat door haar bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering maximaal per aanspraak per jaar wordt uitgekeerd.
 4. Egeltje Prikkel sluit uitdrukkelijk alle aansprakelijkheid uit voor gevolgschade. Egeltje Prikkel is niet aansprakelijk voor indirecte schade, bedrijfsschade, winstderving en/of geleden verlies, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, vermogensverliezen, vertragingsschade, renteschade en immateriële schade. 
 5. Cliënt vrijwaart Egeltje Prikkel voor alle aanspraken van derden als gevolg van een gebrek ten gevolge van een dienst die door cliënt aan een derde is geleverd en mede bestond uit door Egeltje Prikkel geleverde diensten, tenzij cliënt kan aantonen dat de schade uitsluitend is veroorzaakt door de dienst van Egeltje Prikkel.
 6. Enige door Egeltje Prikkel opgeleverde adviezen, op basis van door cliënt onvolledige en/of onjuist verstrekte informatie is nimmer grond voor aansprakelijkheid van Egeltje Prikkel. 
 7. De inhoud van het opgeleverde advies van Egeltje Prikkel is niet bindend en slechts adviserend van aard. Cliënt beslist zelf en op eigen verantwoordelijkheid of zij de voorstellen en hierin genoemde adviezen van Egeltje Prikkel opvolgt. Alle gevolgen voortvloeiend uit de opvolging van het advies komen voor rekening en risico van cliënt. Cliënt is te allen tijde vrij om haar eigen keuzes te maken die afwijken van het (op)geleverde advies van Egeltje Prikkel. Egeltje Prikkel is niet gehouden aan enige vorm van restitutie indien dit het geval is. 
 8. De paarden zijn zorgvuldig geselecteerd en de coaching wordt met de grootst mogelijke zorg voor veiligheid uitgevoerd en begeleid. Desondanks blijft het werken met paarden gepaard gaan met risico’s. Alle deelnemers zijn zich bewust van de gevaren die het werken met paarden met zich mee kunnen brengen. Deelnemers worden geïnstrueerd over wijze waarop zij met de paarden dienen om te gaan en dienen tijdens de coaching in alle gevallen de instructies van Egeltje Prikkel op te volgen.
 9. Egeltje Prikkel geeft op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij cliënt c.q. deelnemer voordoen.
 10. Indien door of namens cliënt een derde wordt ingeschakeld, is Egeltje Prikkel nimmer aansprakelijk voor het handelen en adviezen van de door cliënt ingeschakelde derde alsmede het verwerken van resultaten (van opgestelde advies) van de door cliënt ingeschakelde derde in Egeltje Prikkel haar eigen advies. 
 11. Egeltje Prikkel staat niet in voor een juiste en volledige overbrenging van de inhoud van en door/namens Egeltje Prikkel verzonden e-mail, noch voor de tijdige ontvangst ervan. 
 12. Alle aanspraken van cliënt wegens tekortschieten aan de zijde van Egeltje Prikkel vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn gemeld bij Egeltje Prikkel binnen een jaar nadat cliënt bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn met de feiten waarop zij haar aanspraken baseert. Een jaar na het beëindigen van de overeenkomst tussen partijen vervalt de aansprakelijkheid van Egeltje Prikkel.

Artikel 17 – Geheimhouding 

 1. Egeltje Prikkel en cliënt verplichten zich tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die is verkregen in het kader van een opdracht. De vertrouwelijkheid vloeit voort uit de opdracht en moet tevens worden aangenomen indien men redelijkerwijs kan verwachten dat het om vertrouwelijke informatie gaat. De geheimhouding is niet van toepassing indien de betreffende informatie reeds openbaar/algemeen bekend is, de informatie niet vertrouwelijk is en/of de informatie niet gedurende de overeenkomst bij cliënt aan Egeltje Prikkel bekend gemaakt is en/of op andere wijze door Egeltje Prikkel is verkregen. 
 2. In het bijzonder ziet de geheimhouding op door Egeltje Prikkel opgestelde adviezen, rapportages, ontwerpen, werkwijze en/of verslaglegging aangaande de opdracht van cliënt. Het is cliënt uitdrukkelijk verboden de inhoud hiervan te delen met medewerkers die niet bevoegd zijn hiervan kennis te nemen en met (onbevoegde) derden. Voorts betracht Egeltje Prikkel steeds de vereiste zorgvuldigheid in de omgang met alle bedrijfsgevoelige informatie door cliënt verstrekt. 
 3. Indien Egeltje Prikkel op grond van een wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak gehouden is de vertrouwelijke informatie aan door de wet of bevoegde rechter of aangegeven derde (mede) te verstrekken en Egeltje Prikkel zich niet kan beroepen op een verschoningsrecht, is Egeltje Prikkel niet gehouden tot enige schadevergoeding en geeft cliënt geen grond voor ontbinding van de overeenkomst.
 4. Voor de overdracht of verspreiding van informatie aan derden en/of publicatie van verklaringen, adviezen of producties die door Egeltje Prikkel aan derden worden verstrekt, is de schriftelijke toestemming van Egeltje Prikkel vereist, tenzij een dergelijke toestemming vooraf uitdrukkelijk is overeengekomen. Cliënt zal Egeltje Prikkel vrijwaren voor alle aanspraken van dergelijke derden als gevolg van het vertrouwen op dergelijke informatie die zonder de schriftelijke toestemming van Egeltje Prikkel is verspreid.
 5. De geheimhoudingsverplichting leggen Egeltje Prikkel en cliënt ook de door hen in te schakelen derden op.

Artikel 18 – Intellectuele eigendomsrechten  

 1. Alle IE-rechten en auteursrechten van Egeltje Prikkel waaronder in ieder geval begrepen, maar niet beperkt tot alle ontwerpen, modellen, rapportages en adviezen berusten uitsluitend bij Egeltje Prikkel en worden niet overgedragen aan cliënt tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
 2. Indien overeengekomen is dat een of meerdere van voorgenoemde zaken c.q. werken van Egeltje Prikkel worden overgedragen aan cliënt, is Egeltje Prikkel gerechtigd hiervoor een aparte overeenkomst te sluiten en een daartoe passende geldelijke vergoeding te eisen van cliënt. Een dergelijke vergoeding dient door cliënt te worden voldaan alvorens zij de betreffende zaken c.q. werken met de daarop rustende IE-rechten verkrijgt. 
 3. Het is cliënt verboden om alle stukken en programmatuur waarop de IE-rechten en auteursrechten van Egeltje Prikkel rusten te openbaren en/of te vermenigvuldigen, te wijzigen of ter beschikking te stellen aan derden (waaronder gebruik met commerciële doeleinden) zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Egeltje Prikkel. Indien cliënt wijzigingen wenst aan te brengen in door Egeltje Prikkel opgeleverde zaken, dient Egeltje Prikkel expliciet akkoord te geven op de voorgenomen wijzigingen.
 4. Het is cliënt verboden om de zaken en bescheiden waarop de intellectuele eigendomsrechten van Egeltje Prikkel rusten anders te gebruiken dan overeengekomen in de overeenkomst. 
 5. Partijen zullen elkaar informeren en gezamenlijk maatregelen nemen indien er zich een inbreuk op de IE-rechten voordoet.

Artikel 19 – Vrijwaring en juistheid van informatie 

 1. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor de juistheid, betrouwbaarheid en volledigheid van alle gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden, in welke vorm dan ook die zij aan Egeltje Prikkel verstrekt in het kader van een overeenkomst, alsmede voor de gegevens die zij van derden heeft verkregen en welke aan Egeltje Prikkel zijn verstrekt ten behoeve van de uitvoering van de dienst.
 2. Cliënt vrijwaart Egeltje Prikkel van elke aansprakelijkheid ingevolge het niet of niet tijdig nakomen van de verplichtingen met betrekking tot het tijdig verstrekken van alle juiste, betrouwbare en volledige gegevens, informatie, documenten en/of bescheiden. 
 3. Cliënt vrijwaart Egeltje Prikkel voor alle aanspraken van cliënt en door hem ingeschakelde of onder hem werkzame derden, alsmede van klanten van cliënt, gebaseerd op het niet (tijdig) verkrijgen van eventuele subsidies en/of toestemmingen benodigd in het kader van de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Cliënt vrijwaart Egeltje Prikkel voor alle aanspraken van derden welke voortvloeien uit de werkzaamheden verricht ten behoeve van cliënt, waaronder tevens verstaan maar niet beperkt tot intellectuele eigendomsrechten op de door cliënt verstrekte gegevens en informatie die bij het uitvoeren van de overeenkomst gebruikt kunnen worden en/of het handelen of nalaten van cliënt jegens derde(n). 
 5. Indien cliënt elektronische bestanden, software of informatiedragers aan Egeltje Prikkel verstrekt, garandeert cliënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten. 

Artikel 20 – Klachten

 1. Indien cliënt niet tevreden is over de service van Egeltje Prikkel of anderszins klachten heeft over de uitvoering van zijn opdracht, is cliënt verplicht om deze klachten zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na de betreffende aanleiding dat tot de klacht heeft geleid te melden. Klachten kunnen mondeling of schriftelijk gemeld worden via info@egeltjeprikkel.nl met als onderwerp “Klacht”. 
 2. De klacht moet door cliënt voldoende onderbouwd en/of toegelicht zijn, wil Egeltje Prikkel de klacht in behandeling kunnen nemen.
 3. Egeltje Prikkel zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na ontvangst van de klacht inhoudelijk reageren op de klacht.
 4. Partijen zullen proberen om gezamenlijk tot een oplossing te komen.

Artikel 21 – Toepasselijk recht 

 1. Op de rechtsverhouding tussen Egeltje Prikkel en cliënt is Nederlands recht van toepassing.
 2. Egeltje Prikkel heeft het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal cliënt hiervan op de hoogte stellen. 
 3. In geval van vertalingen van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse versie leidend. 
 4. Alle geschillen, ontstaan door of naar aanleiding van de overeenkomst tussen Egeltje Prikkel en cliënt, worden beslecht door de bevoegde rechter van rechtbank Midden-Nederland (locatie Utrecht) tenzij bepalingen van dwingend recht een andere bevoegde rechter aanwijzen.
Ga naar de inhoud